top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności określa m.in. zasady funkcjonowania Serwisu Usługodawcy, dostęp i zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników. Niniejsza Polityka prywatności jest udostępniana nieodpłatnie na stronie internetowej www.okpark.pl.

Podstawę prawną niniejszej Polityki prywatności stanowią: 
1)    Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
2)    Ustawa z dnia z 23 kwietnia 1964. Kodeks Cywilny;
3)    Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”);

Niniejsza Polityka prywatności w żaden sposób nie ogranicza ani nie wyłącza praw Użytkowników wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności jej postanowień z powyższymi przepisami, zastosowanie mają w pierwszej kolejności przepisy bezwzględnie wiążące. 

Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem okpark@okpark.pl, oraz korespondencyjnie pod adresem: ul. Bolesława Śmiałego 2, Głogów (67-200). Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

§1 
Definicje
Formularz kontaktowy – usługa, dzięki której Użytkownik za pośrednictwem Serwisu ma możliwość wysłania zapytania do Usługodawcy;
Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiających porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużących osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi
Newsletter – Usługa dostępna w Serwisie, dzięki której Użytkownik za pośrednictwem poczty elektronicznej i po wyrażeniu stosownej zgody, może otrzymywać od Usługodawcy, cykliczne Informacje handlowe dotyczące usług oraz działalności Usługodawcy, w szczególności w zakresie promocji i rabatów;
Rodzinny System Lojalnościowy – usługa umożliwiająca elektroniczny podgląd indywidualnego konta Użytkownika na którym widnieje aktualna ilość punktów zebrana przez Użytkownika w ramach „Rodzinne Programu Lojalnościowego”;
Serwis – strona internetowa www.okpark.pl;
Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem, a Usługodawcą; 
Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu; 
Usługodawca – O.K. PARK sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie przy ul. Bolesława Śmiałego 2, Głogów (67-200), NIP: 6931942776, REGON: 971305851, KRS: 0000026642;
Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna.

§2
Serwis oraz świadczenie Usług
1.    Usługodawca za pośrednictwem Serwisu umożliwia korzystanie z jego funkcjonalności, w szczególności z nieodpłatnych Usług:
1)    Formularz kontaktowy – Usługa jednorazowa polegająca na wpisaniu treści przez Użytkownika w formularzu znajdującym się w Serwisie w zakładce „Kontakt”, po uprzednim podaniu danych, akceptacji Polityki prywatności, a następnie kliknięciu w pole „Wyślij”;
2)    Newsletter – Usługa cykliczna polegająca na wysyłaniu na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Informacji handlowych, rozpoczynająca się po przekazaniu adresu poczty elektronicznej przez Użytkownika i kliknięciu w pole „Zasubskrybuj teraz”;
3)    Rodzinny System Lojalnościowy – Usługa polegająca na elektronicznym dostępnie do panelu Użytkownika, rozpoczynająca się po podaniu przez Użytkownika loginu oraz hasła dostępu, przekazanych mu przez Usługodawcę w formie odrębnej wiadomości elektronicznej, po dostarczeniu przez Użytkownika papierowego zgłoszenia do „Rodzinnego Programu Lojalnościowego”, a następnie kliknięciu w pole „Zaloguj się”.
2.    Korzystanie z Usługi wymienionej w §2 ust. 1 jest możliwe po uprzednim zaakceptowaniu Polityki prywatności oraz podaniu danych wskazanych w § 3 ust. 3.
3.    Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
4.    Do korzystania z Usług w Serwisie konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej.
5.    Dostęp do Serwisu może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat, w szczególności uzyskania dostępu do sieci Internet. Wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych leżą po stronie Użytkownika.
6.    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z momentem skorzystania z dowolnej Usługi udostępnionej przez Usługodawcę i po uprzedniej akceptacji Polityki prywatności przez Użytkownika. 
7.    Usługodawca podejmuje działania mające na celu ciągłość funkcjonowania Serwisu. Usługodawca zastrzega jednak, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu jego aktualizacji, danych w nim zawartych, naprawienia błędów lub dokonania innych prac technicznych.
8.    Usługodawca zaznacza, iż dostęp do Serwisu lub poszczególnych Usług  może być ograniczony czasowo lub wyłączony ze względu na przyczyny techniczne lub awarie. O każdej przerwie technicznej lub awarii, a także przewidywanym czasie ich trwania, Usługodawca będzie niezwłocznie informował Użytkownika w sposób zwyczajowo przyjęty. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy techniczne były w miarę możliwości przeprowadzane w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.
9.    Usługodawca nie ma wpływu na treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niebędących własnością Usługodawcy, do których hiperłącza zawarto w Serwisie. Usługodawca nie ma wpływu na niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy będących następstwem wadliwego sprzętu lub oprogramowania Użytkownika.
10.    Wszelkie reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, Użytkownik może składać:
1)    W formie pisemnej na adres korespondencyjny Usługodawcy;
2)    W formie wiadomości elektronicznej na adres: okpark@okpark.pl.
11.    Usługodawca przystępuje do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. 
12.    Rozstrzygnięcie w przedmiocie reklamacji zostanie przekazane Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny podany przez niego w reklamacji.
13.    W ramach korzystania z Serwisu nie dochodzi do zawarcia jakiejkolwiek umowy, za wyjątkiem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej z Usługodawcą. 
14.    Użytkownik może wysłać za pośrednictwem Serwisu prośbę o przypomnienie hasła do Rodzinnego Systemu Lojalnościowego, korzystając z zakładki pola „Przypomnij hasło” znajdującego się pod panelem logowania. W tym celu konieczne jest podanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika wskazanego podczas zgłoszenia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Użytkownika hasła do konta osobom trzecim. Z jednego adresu poczty elektronicznej oraz hasła dostępu do konta, może jednocześnie korzystać tylko jedna osoba.
15.    Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie, poprzez złożenie oświadczenia Usługodawcy. 
§3 
Dane osobowe
1.    Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w związku z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.
2.    Korzystanie z Usług wymaga udostępnienia przez Użytkownika informacji z których niektóre mogą stanowić jego dane osobowe. Udostępnienie danych odbywa się na rzecz Usługodawcy.
3.    Usługodawca będzie przetwarzał następujące dane osobowe Użytkownika:
1)    Dla Usługi Formularz kontaktowy – imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu;
2)    Dla Usługi Newsletter – adres poczty elektronicznej, o ile na jego podstawie będzie możliwe zidentyfikowanie konkretnej osoby fizycznej;
3)    Dla Usługi Rodzinny System Lojalnościowy – login Użytkownika.
4.    Informacje uzyskiwane od Użytkownika stanowiące jego dane osobowe są przetwarzane w celu:
1)    podjęcia niezbędnych czynności przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, na żądanie Użytkownika oraz realizacji tejże umowy, w tym korzystania z funkcjonalności Serwisu i świadczenia Usług, które mogą być nią objęte na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 
2)    wysyłania Informacji handlowych drogą elektroniczną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
3)    wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę, w szczególności w celach kontaktu z Użytkownikiem, ochrony praw osób trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego, dokonywania pomiarów statystycznych i analitycznych, prowadzenia przez Usługodawcę marketingu bezpośredniego produktów oraz usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
5.    Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne, aczkolwiek nieudostępnienie danych wskazanych przez Usługodawcę jako wymaganych, będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia Umowy i korzystania z Usług. Użytkownik ma prawo dostępu do treści udzielonych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do uzyskania kopii danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem. Cofnięcie zgody następuje poprzez wysłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej na który wysłane zostało pierwsze zapytanie lub w inny wyraźny sposób dokonany przez Użytkownika. Nadto Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących, narusza przepisy RODO.
6.    Usługodawca jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu RODO w stosunku do danych osobowych przekazanych mu przez Użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy i korzystania przez Użytkownika z Usług. 
7.    Dane udostępniane przez Użytkownika mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym usługi zapewnienia infrastruktury informatycznej lub też innych podmiotów, z którymi Usługodawca w tym zakresie współpracuje.
8.    Usługodawca udziela informacji o danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
9.    Usługodawca może powierzać do przetwarzania dane osobowe Użytkownika innym podmiotom, do celów związanych ze świadczeniem Usług i realizacją Umowy, przy zachowaniu wymogów wynikających z RODO.
10.    Usługodawca jako Administrator Danych Osobowych dba o ich bezpieczeństwo, w szczególności stosuje zabezpieczenia fizyczne i programowe danych w cel zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieuprawnionych. 
11.    Użytkownik zobowiązany jest do podawania danych zgodnych z prawdą oraz do niezwłocznej aktualizacji swoich danych w przypadku ich zmiany poprzez skorzystanie z prawa do sprostowania danych.
12.    Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez czas realizacji Usług oraz po ich zakończeniu, nie dłużej niż do momentu przedawnienia roszczeń z ich tytułu.
13.    Usługodawca wykorzystuje w ramach swojego Serwisu technologię plików cookie, local storage lub podobnych, służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu wyświetlania reklam usług i produktów Usługodawcy na innych stronach internetowych odwiedzanych przez Użytkownika w Internecie oraz analizowania ruchu w Serwisie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (tj. komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy Użytkownik odwiedza różne strony w Internecie. 
14.    Dla celów uzyskania danych, o których mowa w §3 ust. 13 Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego urządzeniach (komputerach, smartfonach, tabletach itp.) plików typu „Cookies”.
15.    Użytkownik może wycofać zgodę wskazaną w §3 ust. 14, za pomocą ustawień używanej przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika urządzeniu telekomunikacyjnym. Cofnięcie wskazanej zgody może powodować niemożność dalszego świadczenia Usług przez Usługodawcę lub korzystania z Serwisu.
16.    Pliki „Cookies” wykorzystywane są w zakresie niezbędnym do działania Serwisu jak np. autouzupełniania treści uprzednio podanych przez Użytkowników, czy zapewniania poprawnego działania pewnych funkcjonalności Serwisu.
17.    Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (tzw. profilowaniu), ani nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO.

§4
Prawa własności intelektualnej
1.    Serwis objęty jest ochroną wynikającą z praw autorskich, które należą do Usługodawcy lub podmiotów trzecich. 
2.    O ile nie zaznaczono inaczej, autorskie prawa majątkowe do utworów (w szczególności grafik, oznaczeń, treści lub zdjęć) zamieszczonych w Serwisie przysługują Usługodawcy lub podmiotom trzecim względem których Usługodawca otrzymał zgodę na korzystanie z ich utworów. Korzystanie z utworów zamieszczonych w Serwisie jest uwarunkowane spełnieniem wymogów zawartych w odpowiednich przepisach prawa. 
3.    Korzystanie z Usług nie przenosi na Użytkownika żadnych praw własności intelektualnej. 
§5
Postanowienia końcowe
1.    Użytkownik oświadcza, że uzyskał wyczerpujące informacje dotyczące funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usług, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
2.    Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług jest związane z zagrożeniami charakterystycznymi dla takiego typu usług, w szczególności możliwością otrzymania niezamówionej informacji handlowej, obecnością wirusów komputerowych czy szkodliwego oprogramowania, oprogramowania szpiegującego działania Użytkownika w Internecie. Usługodawca dołożył starań w celu zminimalizowania wskazanych w niniejszym ustępie zagrożeń.
3.    Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Polityki prywatności. W przypadku takiej zmiany, nowa treść zostanie opublikowana w Serwisie z odpowiednią adnotacją o zmianie. Korzystanie przez Użytkownika z Usług po wprowadzeniu zmian w Polityce prywatności równoznaczne jest z ich akceptacją.
4.    Zmiany wchodzą w życie w terminie 3 dni od daty poinformowania o zmianach w sposób przyjęty w Polityce prywatności. 
5.    Zmiany dotyczące aktualizacji danych Usługodawcy lub podmiotu współpracującego nie stanowią zmiany Polityki prywatności.
6.    W przypadku zmian w Polityce Prywatności, Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy. Brak złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w terminie 3 dni od daty poinformowania o zmianach, uznaje się za akceptację wprowadzonych przez Użytkownika.
7.    Prawem właściwym dla oceny skutków prawnych stosowania Polityki prywatności oraz Umowy jest prawo polskie.
8.    W przypadku sporów wynikłych z Umowy pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem nie będącym konsumentem, sądem właściwym dla ich rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
9.    Jeżeli którekolwiek z postanowień Polityki prywatności zostanie uznana za nieważne na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień.
10.    Polityka prywatności obowiązuje od dnia 27 listopada 2018 r.
 

bottom of page